Utlysning: Evalueringsoppdrag for Raftostiftelsen

Frist for å levere tilbud: 15. august 2017

Raftostiftelsen skal høsten 2017 gjennomføre en midtveis gjennomgang av prosjektene som støttes av Utenriksdepartementet, herunder Raftoprisen og oppfølging av Raftoprismottakere.

Gjennomgangen vil se på i hvilken grad de ulike aktivitetene har bidratt til å nå målene i Raftostiftelsens strategi 2014 - 2018, eller pekt ut en retning som gjør det mulig å oppnå dem på sikt. Den skal først og fremst bidra til intern læring for å sikre at Raftostiftelsen bruker sine ressurser best mulig for å nå sine strategiske mål. Ut i fra måloppnåelse på de enkelte punktene skal evalueringen konkludere og gi råd om mulige forbedring av aktiviteter, formidlingen og organisering av disse. 

Aktuelle oppdragstakere må kunne vise til god menneskerettsfaglig og interkulturell forståelse, relevant faglig bakgrunn på minimum masternivå innenfor samfunnsfag, menneskerettigheter og internasjonalt politikk, dokumentert erfaring med å evaluere støtte til menneskerettsforkjempere og dokumentert erfaring med å evaluere frivillige organisasjoner. Rapporten skal skrives på engelsk, men det bør være norskkunnskap i evalueringsteamet.
Aktuelle oppdragstakere skal i tilbudet foreslå plan for gjennomføring, metodevalg og utkast til evalueringsspørsmål. 

En detaljert oppdragsbeskrivelse finnes her: Oppdragsbeskrivelse Midtveisevaluering Raftostiftelsen 2017


Budsjettramme: Inntil 500 000 kr. Aktuelle oppdragstakere må kunne utvikle et budsjettforslag for oppdraget. Kostnadseffektivitet vil bli vektlagt.  
Raftostiftelsens formål er i Thorolf Raftos ånd å arbeide for menneskets rettigheter, i første rekke åndsfrihet, politisk frihet og økonomisk frihet. Arbeidet skal drives på humanistisk grunnlag uten geografiske avgrensninger for å fremme menneskeverd. Raftostiftelsen skal utdele Raftoprisen. Arbeidet til Raftostiftelsen skal utføres gjennom oppfølgning av Raftoprisene, undervisning og annen formidling.


Anbudsrunden følger Utenriksdepartementets retningslinjer av 01.03.2016. For spørsmål og ytterligere bakgrunnsdokumenter kontakt evalueringskomiteen ved daglig leder Jostein Hole Kobbeltvedt på jostein.hole.kobbeltvedt@rafto.no / 920 66 025. 

Contact

Jostein Hole Kobbeltvedt

Picture of Jostein Hole Kobbeltvedt
The Rafto Foundation, Executive Director
Means of contactContact details
Phone:+47 920 66 025
E-mail:Jostein.Hole.Kobbeltvedt@rafto.no