Strategi 2022–2024: Modige stemmer for menneskerettigheter og demokrati

Raftostiftelsen skal, i Thorolf Raftos ånd, fremme menneskerettigheter og menneskeverd. Vi skal skape oppmerksomhet om situasjoner der menneskerettigheter og demokrati utfordres. Vi tror på mennesker og på at enkeltmenneskers engasjement kan utgjøre en forskjell. Vi skal støtte og forsterke de modige stemmene som forsvarer menneskerettighetene i dag, og vi skal motivere årvåkne medborgere til å stå opp for menneskerettigheter og demokrati i morgen. (Foto: Istock)

Våre strategiske hovedmål:

Raftostiftelsen skal løfte Raftoprisen videre som et redskap for å anerkjenne og synliggjøre menneskerettighetsforsvarere.


Vi skal styrke vår støtte til prismottakerne og særlig utsatte menneskerettighetsforsvarere. Vi skal styrke vårt fokus på kvinnelige menneskerettighetsforsvarere og menneskerettighetsforsvarere som utfordrer næringslivet.


Raftostiftelsen skal utfordre myndigheter og næringsliv på deres menneskerettighetsansvar.


I arbeidet for å fremme menneskerettighetene skal vi være en pådriver for samarbeid med andre menneskerettighetsorganisasjoner og kompetansemiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Raftostiftelsen skal som et nasjonalt freds- og menneskerettighetssenter gi undervisning i demokrati og menneskerettigheter.


Vi skal være en viktig og relevant ressurs for elever og lærere på ungdomsskoler og videregående skoler på hele Vestlandet. Vi skal fremme engasjement omkring dagens og fremtidens utfordringer. Vi skal være en pådriver for å styrke undervisning i demokratisk medborgerskap, bærekraft og menneskerettigheter i Norge.

Strategiske mål for kjernevirksomheten

Raftostiftelsen skal fremme menneskerettigheter og demokrati gjennom:

1) Tildeling av Raftoprisen

• Raftoprisen skal anerkjenne og gi synlighet til menneskerettighetsforsvarere under press.

• Raftoprisen skal skape oppmerksomhet om og aktualisere menneskerettighetene.

• Raftoprisen skal utfordre aktører med ansvar og makt til å ivareta menneskerettighetene.

• Raftoprisen skal bidra til bred oppmerksomhet om prismottakers arbeid blant aktører som er viktige for prismottaker, i internasjonale menneskerettighetsmiljøer og i norsk og internasjonal offentlighet.

• Raftoprisen skal bidra til internasjonalt engasjement for prismottakers arbeid. Lokalt skal den mobilisere menneskerettighetsbyen Bergen rundt prisarrangementene.

• Raftostiftelsen skal arbeide for et bredt tilfang av nominasjoner til Raftoprisen og sikre at Raftostiftelsen har en bredt sammensatt, engasjert og kompetent priskomité.

2) Støtte til menneskerettighetsforsvarere og arbeid for å ansvarliggjøre myndigheter og næringsliv

• Raftostiftelsen skal – dersom det er hensiktsmessig og ønsket av prismottaker – i en periode etter tildelingen følge opp Raftoprismottakerne ved å bistå dem i deres arbeid og bidra til oppmerksomhet om deres arbeid.

• På sikt skal Raftostiftelsen følge opp prismottakerne gjennom samarbeid, nødhjelp og utvikling av støttenettverk. Raftostiftelsen skal bidra til å skape møteplasser mellom Raftoprismottakerne og andre organisasjoner som kan bidra til å fremme deres arbeid, og beslutningstakere.

• Raftostiftelsen skal bistå i byggingen av nettverk av menneskerettighetsforsvarere som er særlig utsatt, herunder kvinnelige menneskerettighetsforsvarere.

• Raftostiftelsen skal bistå og samarbeide med menneskerettighetsforsvarere som utfordrer næringslivsaktører.

• Raftostiftelsen skal utfordre, dyktiggjøre og ansvarliggjøre myndigheter og næringsliv slik at de etterlever sitt menneskerettighetsansvar.

3) Undervisning i demokrati og menneskerettigheter

• Raftostiftelsen skal som freds- og menneskerettighetssenter på Vestlandet og i menneskerettighetsbyen Bergen tilby undervisning til alle ungdoms- og videregående skoler og lærerutdanningsinstitusjoner i regionen som ønsker det.

• Raftostiftelsen skal være en pådriver for å styrke undervisningen i demokratisk medborgerskap, bærekraft og menneskerettigheter i Norge.

• Raftostiftelsen skal skape rom for engasjement, meningsdanning og kritisk tenkning hos elevene, kombinert med troen på at det nytter å reise seg.

• Raftostiftelsens undervisning skal hente inspirasjon fra internasjonalt menneskerettighetsarbeid, Raftoprismottakernes arbeid og elevenes egne erfaringer og perspektiver på menneskerettighetsutfordringer i og utenfor Norge.

• Raftostiftelsen skal bygge bro mellom forskning og praksis i klasserommene, se med kritisk blikk på egen undervisning og oppfordre studenter og forskere til å utforske undervisning i demokrati og menneskerettigheter.

Strategiske mål for støttefunksjoner

1) Organisasjon og frivillighet:

• Raftostiftelsen skal være en god og attraktiv arbeidsplass, med en resultatorientert og lærende organisasjon der initiativ, kvalitet og kreativitet blir verdsatt.

• Raftostiftelsen skal legge til rette for og utvikle frivillig engasjement, både gjennom egne frivillige grupper og i samarbeid med Raftostiftelsens Venner.

• Raftostiftelsen skal være en åpen og etterrettelig organisasjon med gode administrative rutiner og systemer. Raftostiftelsen skal ha ordnede forhold for ansatte og praktikanter.

• Raftostiftelsen skal som menneskerettighetsorganisasjon ha et bevisst forhold til vår egen kompetanse på mangfold, samt styrke vårt arbeid med ansvarlighet i egne verdikjeder.

• Samarbeidet med Raftofondet og Stiftelsens Egil Raftos Hus skal videreføres og utvikles.

2) Kommunikasjon:

• Raftostiftelsen skal innta en tydeligere posisjon i offentligheten i aktuelle menneskerettighetssaker både i Norge og internasjonalt.

• Raftostiftelsen skal øke kjennskapen til og engasjementet for vårt nettverk av menneskerettighetsforsvarere og deres saker.

• Raftostiftelsen skal synliggjøre sin rolle som freds- og menneskerettighetssenter.

• Raftostiftelsen skal utrede muligheten for å utvikle nye kanaler for formidling, analyse og historiefortelling om menneskerettigheter og demokrati.

3) Finansiering og rammebetingelser:

• Raftostiftelsen skal arbeide for å sikre en bred og forutsigbar finansiering, blant annet ved å styrke privat og institusjonell finansiering.

• Raftostiftelsen skal arbeide for å oppgradere og utvide Raftohuset som et kraftsentrum for menneskerettigheter.

• Raftostiftelsen skal ha formaliserte samarbeid med universitets- og høyskolesektoren og andre relevante kompetansemiljøer og ressursorganisasjoner.

• Raftostiftelsen skal styrke menneskerettighetsbyen Bergen som en plattform for vårt arbeid og våre samarbeid lokalt.

• Raftostiftelsen skal utvikle samarbeidet med de andre nasjonale freds- og menneskerettighetssentrene.

• Raftostiftelsen skal være en pådriver for å utvikle samarbeid mellom menneskerettighetsorganisasjoner og ressursmiljøer der det er relevant, for å fremme felles saker og mål lokalt, nasjonalt og internasjonalt.