Vårt arbeid

Dette er våre kjerneaktiviteter

Raftoprisen

Raftoprisen setter søkelys på menneskerettighetsbrudd og menneskerettighetsforkjempere som fortjener verdens oppmerksomhet. Med prisen ønsker vi å styrke prismottakeres innflytelse i deres menneskerettighetsarbeid, og er starten på et langsiktig samarbeid der vi kan bidra til internasjonal oppmerksomhet om saken, nødhjelp, eller samarbeidsprosjekter.

Nominer en kandidat til Raftoprisen

Menneskerettighetsforsvarere

Raftostiftelsen gir menneskerettighetsforsvarere støtte og bidrar til å fremme deres arbeid lokalt og internasjonalt. Kvinner er en særlig utsatt gruppe blant menneskerettighetsforsvarere. Gjennom et nettverk av kvinnelige menneskerettighetsforsvarere og grasrotaktivister fra Midtøsten, Sørøst-Asia og Nord-Afrika, har vi lagt til rette for etablering av lokale prosjekter som tar for seg ulike utfordringer og trusler som kvinner spesielt er utsatt for.

Et freds- og menneskerettighetssenter

Raftostiftelsen er freds- og menneskerettighetssenteret på Vestlandet og underviser elever, lærere og lærerstudenter i demokrati og menneskerettigheter. Vår undervisning er forskningsbasert og innovativ, og har som mål å være bevisstgjørende, engasjerende, og utforske menneskerettslige dilemmaer og verdier. Raftostiftelsen leder Dembra i vest, driver 22. juli-undervisning på Utøya og tilbyr løsningsorientert bærekrafts-undervisning.

Les mer:

Næringsliv og menneskerettigheter

Raftostiftelsen utfordrer myndigheter og næringsliv slik at disse etterlever sitt menneskerettighetsansvar. Gjennom regionale og internasjonale samarbeidsplattformer legger vi til rette for at næringslivet deler sine erfaringer. Vi samarbeider også med ulike utdanningsinstitusjoner om kurs og seminarer.

Kurs og seminarer vi tilbyr:

Samarbeidsprosjekter: